DNES Danang Incubator and VDD Lawyers would like to invite you to the seminar:
Vườn Ươm Doanh Nghiệp Đà Nẵng và Công ty Luật VDD Lawyers trân trọng kính mời quý vị tham gia buổi thảo luận:

Legal Issues for Start-ups

Những Lưu Ý Pháp Lý cho Doanh Nghiệp Start-up

  • Chairperson: Lawyer Vo Dinh Duc (LLM, University of Hertfordshire, UK) of VDD Lawyers
    Diễn giả: Luật Sư Võ Đình Đức (Thạc sĩ Luật Đại học Hertfordshire, UK) từ Công ty Luật VDD Lawyers
  • Time / Thời gian: 9:00 AM – 11:00 AM 30/06/2017
  • Venue: Incubation Centre Zone B, 3rd Floor, 31 Tran Phu St, Da Nang City
    Địa điểm: Trung tâm ươm tạo Khu B, Tầng 3, 31 Trần Phú, Đà Nẵng
  • Fee / Phí: 200.000 VND
  • Please register at / Đăng kí tham gia tại: bit.ly/vodinhduc

Please note that places are limited and taken on a first come, first served basis with booking required.
Số lượng tham gia có hạn, quý vị vui lòng đăng kí sớm để giữ chỗ. 

To ensure the best outcome from the seminar, participants are encouraged to submit their questions to be counselled via the registration form.
Để buổi thảo luận diễn ra hiệu quả, người tham gia có thể gửi trước trong đơn đăng kí các câu hỏi cần được tư vấn. 

Contact / Thông tin liên hệ: +84 932 444134 (Ngoc)

Co-organised by DNES & VDD LAWYERS
Do DNES đồng tổ chức với VDD Lawyers