GENERAL TERMS & CONDITIONS OF VDD LAWYERS
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA VDD LAWYERS

1. Scope of application / Phạm vi áp dụng

1.1. This General Terms and Conditions for Client Legal Services (hereinafter referred to as the “General Terms and Conditions”) as set forth below is valid from 01 August 2017 and shall be applied to all activities and acts by the attorneys and supporting staff of VDD LAWYERS’ for the provision of legal advisory and litigation services and legal representation within Vietnam; in Vietnamese courts or out of court; with Vietnamese State authorities and relevant third parties; which are undertaken in the course of a contractual relationship (hereinafter also referred to as “Mandate”) between VDD LAWYERS and an individual client or a joint group of clients in a signed legal services agreement (hereinafter also jointly referred to as the “Legal Services Agreement”).

Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung áp dụng đối với Dịch vụ Pháp lý với Khách Hàng (sau đây được gọi tắt là “Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung”) được nêu dưới đây có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2017 và sẽ được áp dụng đối với tất cả những hoạt động do các luật sư và nhân viên hỗ trợ của VDD LAWYERS thực hiện có liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý và đại diện pháp lý trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam; trước tòa án Việt Nam hoặc ngoài tòa án; trước các cơ quan Nhà nước của Việt Nam và các bên thứ ba có liên quan; mà được thực hiện trên cơ sở quan hệ hợp đồng (sau đây cũng được gọi là “Ủy nhiệm”) giữa VDD LAWYERS và từng khách hàng hay một nhóm khách hàng theo một hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký (sau đây được gọi chung là “Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý”).

1.2. Legal services are provided by VDD LAWYERS, a law firm duly established in Vietnam pursuant to the Registration Certificate No 32020110/TP/DKHD dated 03/04/2017 issued by the Department of Justice of Danang City, Vietnam, with the office registered at 31 Tran Phu, Hai Chau I Ward, Hai Chau District, Danang City (hereinafter referred to as “VDD LAWYERS” or “Firm”).

Các dịch vụ pháp lý được cung cấp bởi VDD LAWYERS, một công ty luật được thành lập hợp pháp tại Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Số 32020110/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, Việt Nam cấp ngày 03/04/2017, có trụ sở chính đăng ký tại 31 Trần Phú, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là “VDD LAWYERS” hoặc “Công ty”).

1.3. The recipient and user of legal services from VDD LAWYERS is either a legal entity or a group of entities incorporated either in Vietnam or overseas; or an individual or a group of individuals (either Vietnamese or foreigner) who has/have entered into Legal Services Agreement with VDD LAWYERS; or such a person, on other legal grounds, to whom VDD LAWYERS is rendering legal services (hereinafter the “Client”).

Bên tiếp nhận và sử dụng các dịch vụ pháp lý của VDD LAWYERS là một hay một nhóm pháp nhân được thành lập tại Việt Nam hoặc nước ngoài; hoặc là một cá nhân hay một nhóm cá nhân (Việt Nam hoặc nước ngoài) đã ký kết Hợp Đồng Dịch vụ pháp lý với VDD LAWYERS; hoặc người đó, căn cứ trên các cơ sở pháp lý khác, mà VDD LAWYERS đang cung cấp dịch vụ pháp lý cho họ (sau đây gọi tắt là “Khách hàng”).

1.4. For avoidance of doubt, the General Terms and Conditions shall be valid not only for the current Mandate but also for future Mandates (if any) provided by VDD LAWYERS to and duly accepted by the Client, except for possible changes in the Fee rates and the payment instructions which shall be provided by the version of the General Terms and Conditions of VDD LAWYERS and which are valid at the time of giving such instructions to the Client (including Fees provided in the valid service fee rates list).

Để tránh hiểu nhầm, Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung sẽ có hiệu lực không chỉ đối với các Ủy nhiệm hiện thời nhưng cũng đối với Các Ủy nhiệm trong tương lai (nếu có) được VDD LAWYERS cung cấp và được Khách hàng chấp thuận, ngoại trừ những thay đổi có thể có đối với mức Phí và các hướng dẫn thanh toán được quy định tại bản Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung của VDD LAWYERS mà có hiệu lực tại thời điểm đưa ra những hướng dẫn đó cho Khách hàng (bao gồm phí dịch vụ được quy định trong biểu phí dịch vụ hợp lệ).

1.5. In the event that several Clients enter into one Mandate with VDD LAWYERS regarding a legal matter at the same time, all the Clients are collectively liable for any claim arising to VDD LAWYERS in this connection.

Trong trường hợp có nhiều Khách hàng cùng tham gia vào một Ủy nhiệm với VDD LAWYERS có liên quan tới một vấn đề pháp lý nào đó tại cùng một thời điểm, tất cả các Khách hàng sẽ có trách nhiệm chung đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ VDD LAWYERS trong mối liên hệ này.

2. Mandate and Power of Attorney / Ủy nhiệm và Giấy Ủy quyền

2.1. The Mandate will be considered valid upon signing to the Legal Services Agreement by the Managing Partner (Director and Legal Representative) of VDD LAWYERS or any authorized attorney of the Managing Partner with a proper power of attorney.

Ủy nhiệm sẽ được coi là có hiệu lực từ thời điểm Luật sư Điều hành (Giám đốc và Người Đại diện theo pháp luật) của VDD LAWYERS hoặc bất kỳ luật sư được ủy quyền nào của Luật sư Điều hành với một giấy ủy quyền phù hợp ký vào Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý.

2.2. VDD LAWYERS has the right to assign suitable attorneys and/or supporting staff within VDD LAWYERS, to assist in the provision of legal services to the Client from time to time as well as has the right to change the attorneys and/or supporting staff within the Firm at any time subject to the availability of suitable human resource at that time provided that a prior notice is sent to the Client.

VDD LAWYERS có quyền chỉ định các luật sư và/hoặc nhân viên hỗ trợ phù hợp của VDD LAWYERS, hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho Khách hàng tại từng thời điểm cũng như có quyền thay đổi các luật sư hoặc nhân viên hỗ trợ đó tại bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc vào sự sẵn có của nguồn nhân sự phù hợp tại thời điểm đó miễn rằng một sự thông báo về vấn đề đó được gửi tới Khách hàng trước.

3. Principles of Representation / Nguyên tắc của sự Đại diện

3.1. VDD LAWYERS is responsible for the works performed by its attorneys and supporting staffs who are officially assigned to work on the Client case(s)/assignment(s)/project(s).

VDD LAWYERS có trách nhiệm đối với các công việc được những luật sư và nhân viên hỗ trợ của VDD LAWYERS thực hiện, những người mà được VDD LAWYERS chỉ định chính thức thực hiện công việc cho [các] vụ việc/nhiệm vụ/dự án của Khách hàng.

3.2. The attorneys and supporting staff who are assigned by VDD LAWYERS to provide legal service(s) to the Client (“Assigned Attorney(s)”) have the right to represent the Client in all legal issues related to the Mandate in the interests of the Client.

Các luật sư và nhân viên hỗ trợ được cung cấp (các) dịch vụ pháp lý cho Khách hàng ((các) “Luật Sư Được Chỉ Định’’) có quyền đại diện cho Khách hàng trong tất cả các vấn đề pháp lý có liên quan đến Ủy Nhiệm vì lợi ích của Khách hàng.

3.3. The Mandate will be viewed to be entirely completed by VDD LAWYERS and the service invoice(s) will be issued if the Client fails to provide the required information or to comply with directives issued by VDD LAWYERS in order to fulfil its contractual duties under the Mandate; where the information provided is insufficient to carry out the Mandate and should there be no progress with respect to any task related to the Mandate for sixty consecutive days from the signing date of the Legal Services Agreement because either the Client does not provide written comments and inputs to the documents drafted or reviewed by VDD LAWYERS, or VDD LAWYERS do not receive the Client approval for action for certain tasks where approval from the Client is required.

Ủy nhiệm sẽ được xem như đã được VDD LAWYERS hoàn tất toàn bộ và hóa đơn dịch vụ sẽ được phát hành nếu Khách hàng không thể cung cấp những thông tin theo yêu cầu của VDD LAWYERS hoặc theo những chỉ dẫn do VDD LAWYERS đưa ra để VDD LAWYERS có thể hoàn thành những nghĩa vụ hợp đồng của VDD LAWYERS theo Ủy nhiệm; khi thông tin được cung cấp không đủ để thực hiện Ủy nhiệm và nếu không có tiến triển gì liên quan tới các công việc có liên quan tới Ủy Nhiệm trong vòng sáu mươi (60) ngày liên tục từ ngày ký của Hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc là do Khách hàng không có nhận xét hay cho ý kiến bằng văn bản vào những tài liệu được VDD LAWYERS soạn thảo hay rà soát, hoặc là do VDD LAWYERS không nhận được sự chấp thuận của Khách hàng để thực hiện một số công việc nhất định mà việc chấp thuận cúa Khách hàng là cần thiết.

3.4. VDD LAWYERS shall not directly or indirectly, imply or expressly promise or guarantee in any such way a client favourable result for any case/assignment/project of the Client, so as to either entice the Client or for any other purposes.

VDD LAWYERS sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp, ngụ ý hoặc minh thị hứa hẹn hoặc bảo đảm dưới bất cứ hình thức nào về một kết quả có lợi cho khách hàng cho bất kỳ vụ việc/công việc/dự án nào của Khách hàng, nhằm mục đích lôi kéo Khách hàng hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác.

3.5. After fulfilment of the Mandate, VDD LAWYERS will not be obliged to amend legal opinions or redraft documents due to the amendment or supplement of any such applicable laws and regulations, new court practices or any other circumstances that occur after the Mandate has been completed except where a new legal services agreement of VDD LAWYERS is approved by the Client in advance.

Sau khi hoàn thành Ủy nhiệm, VDD LAWYERS sẽ không có nghĩa vụ sửa đổi ý kiến pháp lý hoặc soạn lại những tài liệu do sự sửa đổi, bổ sung của bất kỳ văn bản hoặc quy định pháp luật nào hiện hành, các áp dụng mới của tòa án hoặc bất kỳ trường hợp nào khác xảy ra sau khi Ủy nhiệm đã hoàn thành trừ khi một hợp đồng dịch vụ pháp lý mới của VDD LAWYERS được Khách hàng chấp thuận trước.

4. Client’s obligation to provide information and to cooperate / Nghĩa vụ cung cấp thông tin và hợp tác của Khách hàng

4.1. The Client should keep in mind that VDD LAWYERS’ ability to adequately represent and advise the Client is dependent upon the Client keeping VDD LAWYERS fully informed. It is, therefore, important that VDD LAWYERS be fully informed of all facts and circumstances concerning the Client’s business and legal matters. The Client will be truthful and cooperative with VDD LAWYERS, provide on a timely basis all accurate and complete information and documents necessary to VDD LAWYERS’ effective representation of the Client’s interests, promptly respond to VDD LAWYERS’ inquiries, keep VDD LAWYERS reasonably informed of developments and of the Client’s address, telephone number, and whereabouts, timely make any payments as required by this Legal Services Agreement and abide by the signed Legal Services Agreement.

Khách hàng cần lưu ý rằng khả năng của VDD LAWYERS đại diện và tư vấn một cách đầy đủ cho Khách hàng phụ thuộc vào việc Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin cho VDD LAWYERS. Khách hàng sẽ trung thực và hợp tác với VDD LAWYERS, cung cấp kịp thời tất cả các thông tin và hồ sơ chính xác và đầy đủ cần thiết cho VDD LAWYERS đại diện cho quyền lợi của Khách hàng một cách hiệu quả, thông báo kịp thời cho VDD LAWYERS về những thay đổi đối với địa chỉ, số điện thoại và địa điểm của Khách hàng, thanh toán đúng hạn theo yêu cầu và chịu sự ràng buộc của Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý đã ký kết.

4.2. VDD LAWYERS have the right to assume that the information, facts, documents papers, and means of evidence provided by the Client from time to time are correct, unless their incorrectness is obvious.

VDD LAWYERS có quyền giả định rằng các thông tin, sự kiện, giấy tờ và các bằng chứng được Khách hàng cung cấp tại từng thời điểm là chính xác, trừ khi sự không chính xác được hiển nhiên.

4.3. During the term of the Mandate, the Client shall be obliged to communicate to VDD LAWYERS all changed or newly arising circumstance(s) that might be of significance in connection with the performance of the Mandate, immediately after they have come to the Client’s attention.

Trong suốt thời hạn của Ủy nhiệm, Khách hàng có nghĩa vụ trao đổi với VDD LAWYERS về tất cả (những) tình huống thay đổi hoặc phát sinh mới có thể có tầm quan trọng liên quan tới việc thực hiện Ủy nhiệm, ngay sau khi Khách hàng nhận biết những việc đó.

5. VDD LAWYERS’ liabilities / Trách nhiệm của VDD LAWYERS

5.1. VDD LAWYERS will perform the legal services called for under this Legal Services Agreement, keep the Client informed of progress and developments, and respond within a reasonable time to the Client’s inquiries and communications.

VDD LAWYERS sẽ thực hiện các dịch vụ pháp lý theo Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý này; thông báo cho Khách hàng về tiến trình và sự tiến triển của công việc, và đáp ứng các yêu cầu và thông tin của Khách hàng trong một thời gian hợp lý.

5.2. VDD LAWYERS and its attorneys and supporting staff shall not be liable to the Client for any claims, liabilities, losses, damages, costs or expenses relating to the Legal Services Agreement (the “Claims”) for an aggregate amount in excess of the total amount of the Fee(s) paid by the Client to VDD LAWYERS relating to the Mandate, except where it has been judicially determined with all finality to have resulted primarily from the fraud, dishonesty, wilful default or wilful misconduct of VDD LAWYERS or its attorneys and supporting staff. This is however limited to the insured sum of professional responsibility available that VDD LAWYERS has purchased from a duly established insurance service provider in Vietnam.

VDD LAWYERS cùng các luật sư và nhân viên hỗ trợ của VDD LAWYERS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, khoản nợ, mất mát, thiệt hại, các chi phí nào có liên quan tới Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý (“Khiếu nại”) đối với một khoản tiền tổng cộng vượt quá tổng số Phí mà Khách hàng đã thanh toán cho VDD LAWYERS có liên quan tới Ủy nhiệm, trừ khi những thiệt hại đó được xác định bằng căn cứ pháp lý với kết quả cuối cùng là do nguyên nhân từ việc lừa dối, không trung thực, lỗi cố ý và việc cố ý làm trái của VDD LAWYERS hoặc các luật sư và nhân viên hỗ trợ của VDD LAWYERS. Tuy nhiên trách nhiệm này chỉ được giới hạn trong khoản tiền được bảo hiểm hiện hữu mà VDD LAWYERS đã mua từ công ty dịch vụ bảo hiểm được thành lập hợp pháp tại Việt Nam.

5.3. In no event shall VDD LAWYERS, its attorneys and supporting staff be liable for any loss of use of contracts, data, goodwill, revenues or profits (whether or not deemed to constitute a direct claim) or any consequential, special, indirect, incidental, punitive or exemplary loss, damage, or expense relating to the Legal Services Agreement. In circumstances where all or any portion of the provisions of this paragraph are finally judicially determined to be unavailable, the aggregate liability of VDD LAWYERS and its attorneys and supporting staff for any Claim shall not exceed any amount which is proportional to the relative fault that their conduct bears to all other conducts giving rise to such Claim and will not exceed the sum insured by VDD LAWYERS.

Trong mọi trường hợp, VDD LAWYERS cùng những luật sự và nhân viên hỗ trợ của VDD LAWYERS sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào từ việc sử dụng, hợp đồng, dữ liệu, đặc quyền, doanh thu hoặc lợi nhuận nào (bất kể có được coi hay không được coi là cấu thành khiếu nại trực tiếp) hoặc bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào mà phát sinh do gián tiếp liên quan tới Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý. Trong các trường hợp mà toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của các quy định trong đoạn này được xác định là không áp dụng được, toàn bộ nghĩa vụ của VDD LAWYERS cùng với các luật sư và nhân viên hỗ trợ của VDD LAWYERS đối với bất kỳ Khiếu nại nào sẽ không vượt quá bát kỳ khoản tiền nào mà tỷ lệ với (các) lỗi có liên quan mà hành động của họ gây ra so với tất cả các hành động khác dẫn đến Khiếu Nại đó và sẽ không vượt quá khoản tiền mà VDD LAWYERS đã bảo hiểm trách nhiệm.

5.4. Unless the law of Vietnam stipulates a shorter term of lapse or preclusion, all Claims against VDD LAWYERS and/or its attorneys and supporting staff shall lapse, unless the Client has claimed them in a competent court of Vietnam within six (06) months as of the date the Client becomes aware of the damage and the damaging party, or of the incident that otherwise gives rise to a Claim, but still at the latest after the expiry of two (02) years as of the conduct (infringement) causing the damage (giving rise to the Claim).

Trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định một thời hạn hết hiệu lực hoặc miễn trừ trách nhiệm ngắn hơn, tất cả các Khiếu Nại đối với VDD LAWYERS và/hoặc luật sư và nhân viên hỗ trợ của VDD LAWYERS sẽ hết hiệu lực, trừ Khách hàng khởi kiện ra một tòa án có thẩm quyền của Việt Nam trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày Khách hàng biết được thiệt hại và biết được bên bị thiệt hại, hoặc biết được sự việc khác dẫn tới việc đưa ra Khiếu nại, nhưng vẫn phải trong thời gian hai (02) năm sau kể từ khi hành động (vi phạm) đó gây ra thiệt hại (làm phát sinh Khiếu Nại).

6. Billing and service invoice(s) / Tính phí và Hóa đơn dịch vụ

6.1. The Client and VDD LAWYERS will agree on the applicable service fees (“Fee(s)”) arrangement for the Mandate i.e. an hourly Fee(s), fixed Fee(s), Fee(s) upon successful outcome or another form of Fee(s), in the Legal Services Agreement. In case no specific written agreement between the two parties is made, the hourly Fee(s) of VDD LAWYERS as indicated at Clause 6.2 hereto will be assumed and hereto are applicable. The Fee(s) are paid only in Vietnamese Dong (applicable for corporate Clients which are incorporated, located or individual Clients live/stay in Vietnam) or US dollars (applicable for corporate Clients which are incorporated, located or individual Clients live abroad).

Khách hàng và VDD LAWYERS sẽ đồng ý về cách tính phí dịch vụ của VDD LAWYERS (“Phí”) mà sẽ áp dụng cho Ủy nhiệm, cụ thể như hình thức tính Phí theo giờ, Phí cố định, Phí dựa trên kết quả công việc hoặc các hình thức tính Phí khác, trong Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý. Trong trường hợp không có thỏa thuận nào giữa hai bên bằng văn bản, việc tính Phí theo giờ của VDD LAWYERS như được nêu tại Khoản 6.2 bên dưới sẽ được coi như được hai bên thỏa thuận theo đó được áp dụng. Phí dịch vụ chỉ được thanh toán bằng Đồng Việt Nam (áp dụng đối với Khách hàng là tổ chức được thành lập, Khách hàng là cá nhân có địa chỉ hoặc sinh sống/lưu lại ở tại Việt Nam) hoặc bằng Đô La Mỹ (áp dụng đối với Khách hàng là tổ chức được thành lập hoặc Khách hàng là cá nhân sinh sống ở nước ngoài).

6.2. The current hourly Fee rates of VDD LAWYERS’ attorneys and supporting staff in Vietnam Dong equivalent to US Dollar are as follows:

 • Partner: 4,538,300VND (or 200USD)/hour
 • Associate: 3,403,725VND (or 150USD)/hour
 • Paralegal:  1,815,320VND (or 80USD)/hour
 • Translator: 567,287VND (or 25USD)/A4 page, font Times New Roman, 12pt font size

 

Mức tính Phí theo giờ hiện tại của Luật sư và nhân viên hỗ trợ của VDD LAWYERS theo Đồng Việt Nam tương đương với số tiền bằng Đô La Mỹ như sau:

 • Luật sư cao cấp 4.538.300 VNĐ (hoặc 200 USD)/giờ
 • Luật sư 3.403.725 VNĐ (hoặc 150 USD)/giờ
 • Trợ lý Luật sư 1.815.320 VNĐ (hoặc 80 USD)/giờ
 • Biên dịch viên 567,287 VNĐ (hoặc 25 USD)/trang A4, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12

 

6.3. If the an hourly rate method is selected, it will be billed at the rates as mentioned in Clause 6.2 hereto at any time VDD LAWYERS’ attorneys and/or supporting staff of VDD LAWYERS work on the Client file(s), including but not limited to the time VDD LAWYERS’ attorneys and supporting staff spend writing, drafting, re-viewing and signing emails, facsimiles, letters, file review, legal research, preparing or responding to interrogatories or other information-gathering procedures, telephone or conference time within the assigned team of attorneys and supporting staff and with the Client, local State authorities or any other third parties involved in the Mandate, depositions, meetings with experts, travel time from VDD LAWYERS office and return, and any other time spent and/or work performed relating to the Mandate. The minimum time unit is six (06) minutes or 1/10 of an hour.

Nếu phương thức tính Phí theo giờ được lựa chọn, Khách hàng sẽ được tính phí theo mức phí được nêu tại Khoản 6.2 ở trên cho bất kì thời gian nào mà các luật sư và/hoặc các nhân viên hỗ trợ của VDD LAWYERS làm việc trên (các) tài liệu của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn thời gian các luật sư và các nhân viên của VDD LAWYERS sử dụng vào việc viết, soạn thảo, xem xét và ký các thư điện tử, fax, thư, xem lại tài liệu, nghiên cứu pháp lý, chuẩn bị hoặc trả lời những câu hỏi thấm vấn hoặc các thủ tục thu thập thông tin liên quan khác, thời gian trao đổi qua điện thoại hoặc hội họp trong nội bộ nhóm được được phân công của các luật sư và nhân viên hỗ trợ của VDD LAWYERS và với Khách hàng, cơ quan Nhà nước địa phương hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác có liên quan tới Ủy nhiệm, cung cấp lời khai, họp với các chuyên gia, thời gian di chuyển khứ hồi từ văn phòng của VDD LAWYERS tới một địa điểm bên ngoài, và bất kỳ thời gian nào được sử dụng và/hoặc công việc nào khác được thực hiện có liên quan tới Ủy nhiệm. Đơn vị tính thời gian nhỏ nhất là sáu (06) phút hoặc 1/10 của một giờ.

6.4. The Client must note that estimates (if any) made by VDD LAWYERS relating to the anticipated Fee(s) amount will not be expressly or impliedly binding, since it is the nature of the provision of legal services that, within the scope of an attorney’s performance, a Fee(s) amount cannot be reliably assessed in advance.

Khách hàng cần lưu ý rằng các ước tính chi phí (nếu có) được VDD LAWYERS đưa ra đối với bất kỳ khoản Phí dự kiến nào mà Khách hàng phải trả sẽ không mang tính ràng buộc, dù được minh thị hoặc ngụ ý vì bản chất của việc cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư trong phạm vi thực hiện công việc, một khoản Phí xác định là không thể xác định trước được.

6.5. VDD LAWYERS have the right to unilaterally amend and/or supplement its hourly Fee(s) at any time during the term of the Mandate provided that the Client will be provided with a reasonable notice prior to any amendment and/or supplement. In case the Client does not agree to the amended and/or supplemented hourly Fee(s), the Client has the right to unilaterally terminate the Legal Services Agreement if such Legal Services Agreement is charged on an hourly rate basis. Amendments and/or supplements to the hourly Fee(s) do not affect the validity of special agreements made between VDD LAWYERS and the Client under any other agreed forms of the Fee(s).

VDD LAWYERS có quyền đơn phương sửa đổi và/hoặc bổ sung lại các mức tính Phí theo giờ của mình vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời hạn của Ủy nhiệm miễn là VDD LAWYERS có sự thông báo trước cho Khách hàng một khoảng thời gian hợp lý đối với những sửa đổi và/hoặc bổ sung đó. Trong trường hợp Khách hàng không đồng ý với mức Phí tính theo giờ được sửa đổi và/hoặc bổ sug đó, Khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý nếu Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý được tính phí trên cơ sở theo giờ. Việc sửa đổi và/hoặc bổ sung đối với mức Phí tính theo giờ không làm ảnh hưởng tới hiệu lực của những thỏa thuận cụ thể khác được xác lập giữa VDD LAWYERS và Khách hàng dựa trên bất kỳ hình thức dịch vụ nào khác đã được các bên đồng ý.

6.6. In the event the Legal Services Agreement provides a fee structure other than the one based on hourly rate Fee(s) and the Client for whatever reason delays payment, and VDD LAWYERS has given or submitted a written reminder to the Client (email/letter/fax) at least three (03) times, and if no reply from the Client is made, VDD LAWYERS has the right to apply the valid hourly Fee(s) for all or parts of the Mandate.

Trong trường hợp Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý cung cấp một cơ cấu tính phí khác ngoài mức Phí tính trên cơ sở theo giờ và Khách hàng, vì bất kỳ lý do gì, trì hoãn việc thanh toán, VDD LAWYERS sẽ đưa ra thông báo nhắc nhở bằng văn bản cho Khách hàng (qua thư điện tử/thư/fax) ít nhất ba (03) lần, và nếu Khách hàng không phản hồi thì VDD LAWYERS có quyền áp dụng mự Phí tính theo giờ hợp lý với tất cả hoặc các phần của Ủy nhiệm.

6.7. The Fee(s) is exclusive of the statutory rate of value added tax (“VAT”) of Vietnam and Out-of-pocket expenses, including but not limited court/arbitration/enforcement fees, deposition costs, notary fees, filing fees, statutory fees, traveling expenses (hotel charges, air fares, taxi fares, car rent, ferry fares, meal expenses), long-distance telephone charges, telefax, copying and any bank charge(s) and the cash expenses incurred on behalf of the Client e.g. court fees or arbitration fees.

Phí của VDD LAWYERS chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)  của Việt Nam, và những chi phí phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở: án phí/phí trọng tài/phí thi hành án, tiền ký quỹ, phí công chứng, phí hồ sơ, phí nhà nước, chi phí đi lại (phí khách sạn, vé máy bay, tiền taxi, tiền thuê ô tô, tiền phí cầu phà, chi phí ăn uống), chi phí điện thoại đường dài, telefax, sao chụp tài liệu và bất kỳ khoản phí ngân hàng nào và các khoản chi trả bằng tiền mặt trên danh nghĩa của Khách hàng, ví dụ như án phí hoặc phí trọng tài.

6.8. VDD LAWYERS’ service invoice(s) are issued to the Client once a month within the first seven (07) calendar days of the following month or upon completion of any specific task stated in the Mandate. The due date for payment is set within fifteen (15) calendar days from the date of the issued service invoice(s). The service invoice(s) shall be deemed to have been approved, if and to the extent that, the Client does not expressly oppose it in writing within seven (07) calendar days from the issuing date. Payment delay will incur automatically interest of 1% of the overdued amount per each month of delay. The foregoing shall not affect any further statutory claims of VDD LAWYERS and VDD LAWYERS has the right to decide to suspend temporarily the provision of legal services until the requisite payment is made.

VDD LAWYERS xuất hóa đơn dịch vụ cho Khách hàng mỗi tháng một lần trong vòng bảy (07) ngày dương lịch lần đầu tiên của tháng tiếp theo hoặc ngay sau khi hoàn thành bất kỳ một công việc cụ thể nào của Ủy nhiệm. Ngày đến hạn thanh toán được quy định là trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày xuất (các) hóa đơn. (Các) hóa đơn sẽ được coi là được Khách hàng chấp nhận nếu cho tới chừng mực mà Khách hàng không thể hiện việc phản đối bằng văn bản trong vòng bảy (07) ngày lịch kể từ ngày xuất hóa đơn. Việc trì hoãn thanh toán sẽ làm phát sinh khoản lãi tự động là 1% trên số tiền còn nợ đối với mỗi tháng chậm thanh toán. Quy định trên sẽ không làm ảnh hưởng tới bất kỳ khiếu nại nào theo luật định sau đó của VDD LAWYERS và VDD LAWYERS có quyền quyết định việc ngừng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán cần thiết được thực hiện.

6.9. Unless otherwise stated in the Legal Services Agreement, the Client shall pay a retainer (otherwise known as a “deposit”) to VDD LAWYERS to secure the Client’s payment obligations. The Retainer will remain with VDD LAWYERS and will be deducted from the last service invoice issued to the Client relating to the Mandate. The size of the Retainer is provided in the Legal Services Agreement. VDD LAWYERS will begin working on the Mandate upon receipt of payment of the Retainer except VDD LAWYERS agrees at its own will to begin working on the Mandate before receipt of payment of the Retainer.

 • Payment instructions for the Retainer are as follows:
 • Receiver: VDD LAWYERS, 31 Tran Phu, Hai Chau I Ward, Hai Chau District, Danang City, Vietnam
 • Bank: Techcombank Han Market Branch, Danang City 136 Tran Phu Street, Hai Chau District, Danang City, Vietnam
 • Account No: 19131246131013
  Swift Code: VTCBVNVX
 • Explanation: [Client name] Retainer, under the Legal Services Agreement No. [], dated [].

 

Trừ khi được quy định khác trong Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý, Khách hàng sẽ thanh toán một khoản ứng trước (được hiểu như một “khoản tạm ứng”) cho VDD LAWYERS nhằm đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng. Khoản tạm ứng sẽ được VDD LAWYERS giữ và sẽ được trừ vào hóa đơn dịch vụ sau cùng được xuất cho Khách hàng có liên quan tới Ủy nhiệm. Độ lớn của Khoản tạm ứng trước được quy định trong Hợp Đồng Dịch Vụ Pháp lý. VDD LAWYERS sẽ bắt đầu thực hiện Ủy nhiệm khi nhận được Khoản tạm ứng trừ khi trong một số trường hợp ngoại lệ mà VDD LAWYERS quyết định đồng ý bắt đầu thực hiện Ủy nhiệm trước khi nhận Khoản tạm ứng trước.

Hướng dẫn thanh toán đối với Khoản tạm ứng như sau:

 • Người nhận: VDD LAWYERS, 31 Trần Phú, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 • Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Chi nhánh Chợ Hàn, Thành phố Đà Nẵng 136 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 • Tài khoản số: 19131246131013
  Mã SWIFT: VTCBVNVX
 • Giải trình: [Tên Khách hàng] Khoản tạm ứng theo Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý số [], ngày []

 

6.10. The time spent by VDD LAWYERS staff as required for calculating the Fee(s) and preparing the service invoice(s) shall not be debited to the Client. However, this shall not apply, upon the Client’s or the Client’s internal and/or independent auditors request, an extra effort must be made to translate the list of legal services provided into a language other than Vietnamese and/or English as agreed. Unless there are other requirements, the invoiced amount shall include further legal services requested by the Client including the time to be spent for drawing letters to the Client’s internal and/or independent accountants or auditors which relate, for example, to the status of pending cases, or to give an assessment of the relevant legal risks for the purpose of setting aside provisions and/or reporting the current outstanding Fee(s) status at a certain reporting date.

Khách hàng sẽ không bị tính phí đối với thời gian mà nhân viên của VDD LAWYERS bỏ ra để tính phí dịch vụ và chuẩn bị hóa đơn dịch vụ cho Khách hàng. Tuy nhiên, quy định này sẽ không áp dụng, khi Khách hàng hoặc các kiểm toán viên nội bộ và/hoặc độc lập của Khách hàng yêu cầu VDD LAWYERS thực hiện thêm việc dịch danh sách các dịch vụ pháp lý được cung cấp sang ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt hoặc tiếng Anh như đã đồng ý. Trừ khi có các yêu cầu khác, khoản tiền được tính phí sẽ bao gồm phần dịch vụ pháp lý bổ sung được Khách hàng yêu cầu bao gồm thời gian bỏ ra cho việc chuẩn bị thư giải trình gửi cho kế toán hoặc kiểm toán viên nội bộ hoặc độc lập có trách nhiệm của Khách hàng có liên quan đến, ví dụ, tình hình (các) vụ việc chưa được giải quyết hoặc đưa ra nhận xét về những rủi ro pháp lý có liên quan nhằm mục đích đề ra những khoản dự phòng và/hoặc báo cáo tình trạng những khoản Phí hiện còn tồn đọng tại một thời điểm báo cáo cụ thể nào đó.

7. Conflict of interest and Reserve the right to service the Client / Xung đột lợi ích và Bảo lưu quyền phục vụ Khách Hàng

7.1. The Client is informed that the Rules of Professional Conduct of Vietnam require, before an attorney may commence or continue representation of a client that the attorney discloses to the client any actual or potential conflict of interest between the client and another person represented by the attorney. If an actual or potential conflict of interest exits, that attorney may not represent that client without a written consent of such client and the adverse party.

Khách hàng được thông báo rằng Quy tắc Hành nghề của Việt Nam đòi hỏi rằng, trước khi một luật sư bắt đầu hay tiếp tục đại diện cho một khách hàng, luật sư đó phải cho khách hàng biết bất kỳ sự mâu thuẫn quyền lợi thực tế hay tiềm tàng nào giữa khách hàng đó và một người khác mà luật sư đó đại diện. Nếu có sự mâu thuẫn quyền lợi thực tế hay tiềm tang, luật sư đó có thể không đại diện cho khách hàng đó mà không cần sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng đó và bên đối thủ.

7.2. At the signing date of the Legal Services Agreement, VDD LAWYERS is not aware of any relationship with a person that may have a conflict of interest in the present subject matter or in any separate subject matter of the Client under the Legal Services Agreement.

Tại thời điểm ký kết Hợp đồng dịch vụ Pháp lý VDD LAWYERS không biết gì về bất kỳ mối quan hệ nào với người mà có thể có mâu thuẫn lợi ích trong vụ việc hiện nay hoặc trong bất kỳ vụ việc riêng biệt nào của Khách hàng theo Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý.

7.3. Where a conflict of interests arises between the Client and one Client or Clients of VDD LAWYERS, VDD LAWYERS shall be obliged to notify the Client of such a situation and ensure that the provision of legal services to the Client and the other Client(s), whose interests conflict with the former, are conducted, especially through the application of internal confidentiality procedures of VDD LAWYERS at that time, in such a manner that the Client’s legal interests be fully protected. However, VDD LAWYERS reserves the right to discontinue the provision of legal services in the given case to the parties.

Khi có một xung đột lợi ích phát sinh giữa Khách hàng và một hoặc các Khách hàng khác của VDD LAWYERS, VDD LAWYERS sẽ có nghĩa vụ thông báo cho Khách hàng biết về tình huống này và bảo đảm rằng việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho Khách hàng và cho (các) Khách hàng khác, bên có quyền lợi xung đột với Khách hàng, được thực hiện đặc biệt thông qua việc áp dụng quy trình bảo mật của VDD LAWYERS tại thời điểm đó, theo cách thức mà bảo vệ hoàn toàn lợi ích pháp lý của Khách hàng. Tuy nhiên, VDD LAWYERS bảo lưu quyền được ngừng cung cấp dịch vụ pháp lý trong trường hợp này đối với các bên.

7.4. VDD LAWYERS reserves the right to deny a Client’s request for legal services without reason if a Mandate has not been entered into. If a Mandate has been entered into, VDD LAWYERS may elect to discontinue providing legal support if a conflict of interest issue arises at any time during the duration of the legal support or if VDD LAWYERS faces a force major event or other reasons as stipulated by the law of Vietnam provided that a prior written notice is given to the Client.

VDD LAWYERS bảo lưu quyền được từ chối thực hiện yêu cầu của Khách hàng về dịch vụ pháp lý mà không cần nêu lý do nếu không có bất kỳ Ủy nhiệm nào được giao kết.  Nếu một Ủy nhiệm đã được giao kết, VDD LAWYERS có thể lựa chọn ngừng cung cấp sự hỗ trợ pháp lý nếu có vấn đề xung đột lợi ích phát sinh tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời gian hỗ trợ pháp lý hoặc nếu VDD LAWYERS gặp sự kiện bất khả hoặc những lý do khác như được quy định theo pháp luật Việt Nam miễn rằng một thông báo bằng văn bản được gửi cho Khách hàng trước.

8. Termination / Chấm dứt Hợp Đồng

8.1. Termination based on the Mutual Agreement. The Legal Services Agreement may be terminated by mutual agreement between the two parties during the Term. Immediately after the mutual agreement of termination is reached in writing, VDD LAWYERS shall stop all work, but any work done through the date of termination shall be paid based on the mutual agreement between the two parties. In case the Fee (s) are charged on hourly rate basis, the Fee(s) will be calculated based on the actual time spent by VDD LAWYERS attorneys and supporting staff up to the effective date of termination.

Chấm dứt Hợp Đồng theo Thỏa Thuận. Các bên có thể thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý này trong Thời Hạn của Hợp đồng. Ngay sau khi thỏa thuận chấp dứt Hợp đồng được xác lập bằng văn bản, VDD LAWYERS sẽ chấm dứt tất cả các công việc, trừ các công việc đã được thực hiện cho đến ngày chấm dứt hợp đồng giữa hai bên. Trong trường hợp Phí dịch vụ được tính theo giờ, Phí dịch vụ sẽ được tính dựa trên thời gian thực tế mà các luật sư và những nhân viên hỗ trợ của VDD LAWYERS đã bỏ ra cho đến thời điểm chấm dứt có hiệu lực.

 8.2. Termination by the Client
Khách hàng chấm dứt Hợp đồng

(a) The Legal Services Agreement may be unilaterally terminated by the Client without cause and without advanced notice. Such unilateral termination shall not relieve the Client of the obligation to pay the full agreed fixed Fee(s) for the legal services rendered as if they are entirely completed and the Out of pocket expenses paid or incurred to the effective day of termination except the case VDD LAWYERS agree to reduce it on a case by case basis subject to the prior approval of VDD LAWYERS. However, in case the Fee(s) are charged on hourly charge basis, the Fee(s) will be calculated based on the actual time spent by VDD LAWYERS’ attorneys and supporting staff and the hourly charge Rates as stated at Section 6.2 hereto up to the effective day of termination; and

Khách hàng có thể đơn phương, chấm dứt Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý không cần nêu lý do miễn rằng Khách hàng gởi thông báo cho VDD LAWYERS bảy (07) ngày trước đó. Việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý không làm giảm đi dịch vụ của Khách hàng trong việc thanh toán phí cố định cho (Các) dịch vụ mà đã được VDD LAWYERS thực hiện như thế (các) công việc đó đã được hoàn thành cùng với các chi phí phát sinh đã được thanh toán hoặc phát sinh nhưng chưa được thanh toán cho đến ngày chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp VDD LAWYERS đồng ý giảm giá tùy từng trường hợp cụ thể có sự đồng ý của VDD LAWYERS. Tuy nhiên, trong trường hợp Phí dịch vụ được tính theo giờ, Phí dịch vụ sẽ được tính theo giờ thực tế phát sinh mà các luật sư và những nhân viên hỗ trợ của VDD LAWYERS đã bỏ ra và mức Phí tính theo giờ được nêu tại Khoản 6.2 cho đến thời điểm việc chấm dứt có hiệu lực; và

(b) The Legal Services Agreement may be unilaterally terminated by the Client with cause upon written notice to VDD LAWYERS of seven (07) calendar days prior by one of the following circumstances:

 • the Client is aware that VDD LAWYERS represents another Client or Clients whose interests conflict with the Client’s interests;
 • VDD LAWYERS’ attorneys and supporting staff have not communicated with the Client in a timely and effective manner although the Client has reminded in writing at least three (03) times;
 • VDD LAWYERS’ attorneys and supporting staff have not followed the Client directions in handling the Client case from time to time although the Client has reminded in writing at least twice unless such directions are illegal; or
 • VDD LAWYERS do not keep the Client’s information confidential, except in specific and rare occasions as allowed by the law of Vietnam although the Client has reminded in writing at least one (01) time.

 

Such unilateral terminations shall not relieve the Client of the obligation to pay the agreed Fee(s) for the legal services rendered which VDD LAWYERS have already issued service invoices and the Out of pocket expenses paid or incurred to the effective day of termination. In case the Fee(s) are charged on hourly rate basis, the Fee(s) will be calculated based on the actual time spent by VDD LAWYERS attorneys and supporting staff and the hourly charge Rates as stated at Section 6.2 hereto up to the effective day of termination.

Khách hàng có thể đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý có lý do với điều kiện rằng phải gửi thông báo bằng văn bản cho VDD LAWYERS trong vòng bảy (07) ngày lịch trước đó theo một trong các trường hợp sau đây:

 • Khách hàng biết được VDD LAWYERS đại diện cho một Khách hàng khác hay các Khách hàng khác mà có xung đột lợi ích với Khách hàng;
 • Các luật sư và nhân viên hỗ trợ của VDD LAWYERS không trao đổi công việc với Khách hàng đúng hạn và có hiệu quả mặc dù Khách hàng đã nhắc nhỡ bằng văn bản ít nhất ba (03) lần;
 • Các luật sư và nhân viên hỗ trợ của VDD LAWYERS không tuân thủ các hướng dẫn của Khách hàng trong việc xử lý hồ sơ của Khách hàng tại từng thời điểm mặc dù Khách hàng đã nhắc nhở bằng văn bản ít nhất hai lần trừ khi việc hướng dẫn này của Khách hàng là bất hợp pháp; hoặc
 • VDD LAWYERS không bảo mật thông tin của Khách hàng, trừ các trường hợp cụ thể và hiếm gặp theo quy định của pháp luật Việt Nam mặc dù Khách hàng đã nhắc nhở bằng văn bản ít nhất một (01) lần.

 

Các trường hợp đơn phương chấm dứt Họp đồng Dịch vụ Pháp lý được nêu tại đây không làm giảm đi nghĩa vụ của Khách hàng trong việc thanh toán cho các dịch vụ đã thuê VDD LAWYERS nếu VDD LAWYERS đã xuất hóa đơn dịch vụ và Các chi phí lặt vặt phải được thanh toán hoặc hoàn lại cho đến ngày chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp dich vụ được tính Phí theo giờ, Phí dịch vụ sẽ được tính dựa trên số thời gian thực tế mà các luật sư và những nhân viên hỗ trợ của VDD LAWYERS đã sử dụng và mức Phí tính theo giờ được nêu tại Khoản 6.2 theo đây cho đến thời điểm việc chấm dứt có hiệu lực.

 8.3. Termination by VDD LAWYERS
VDD LAWYERS chấm dứt hợp đồng

(a) The Legal Services Agreement may not be unilaterally terminated by VDD LAWYERS without cause; and

VDD LAWYERS không được đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý mà không có lý do; và

(b) VDD LAWYERS may unilaterally terminate the Legal Services Agreement at any time during the Term with cause upon written notice of seven (07) calendar days prior to the Client. The circumstances under which VDD LAWYERS is permitted to terminate include, but are not limited to, any of the following:

 • the Client’s conduct renders it unreasonably difficult for VDD LAWYERS to carry out the Matter(s) effectively or the Client gives VDD LAWYERS instructions which harm its interests or are clearly useless for the fulfilment of the Mandate and, despite VDD LAWYERS explanations, the Client persists on following such instructions;
 • the Client fails to cooperate or follow VDD LAWYERS advice on a material matter, or any fact or circumstance would, in VDD LAWYERS’ view, render its continuing representation unlawful or unethical;
 • the Client demands, regardless of the VDD LAWYERS explanations, that VDD LAWYERS uses illegal means or methods to protect the interests of the Client which is in violation with the Vietnamese law or the rules of professional ethics of the Vietnamese Bar Federation and/or the bar associations at the location where the offices of VDD LAWYERS are located;
 • the Client presents forged evidence that VDD LAWYERS becomes aware of the forgery;
 • the Client acts contrary to VDD LAWYERS instructions or otherwise explicitly express the Client’s loss of confidence in the attorney (s) in charge;
 • the Client fails to pay the Fee(s) and the Out of pocket expenses as required by the Client agreement with VDD LAWYERS;
 • VDD LAWYERS is aware that it represents another Client or other Clients whose interests conflict, or are likely to conflict, with the Client’s interests;
 • VDD LAWYERS has a force majeure event as set out by the law of Vietnam; or
 • the Client does not provide documents or information that VDD LAWYERS needs in order to fulfil the obligations arising from the laws and regulations of Vietnam against money laundering, or if the documents and information provided do not sufficiently alleviate the suspicions of VDD LAWYERS that the Mandate may be related to money laundering.

 

Notwithstanding VDD LAWYERS termination, the Client will remain obligated to pay VDD LAWYERS the agreed Fee(s) for the legal services provided which VDD LAWYERS have already issued service invoices, and to reimburse VDD LAWYERS for all Out of pocket expenses advanced, before the termination. If VDD LAWYERS elects to terminate, the Client will take all steps necessary to free VDD LAWYERS of any obligation to perform further, including the execution of any documents necessary to complete VDD LAWYERS’ termination.

VDD LAWYERS có thể đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý vào bất kỳ thời điểm nào trong Thời Hạn của hợp đồng với điều kiện là phải có lý do được thể hiện bằng thông báo được gởi cho Khách hàng bảy (07) ngày trước thời điểm chấm dứt. Các trường hợp mà VDD LAWYERS được quyền chấm dứt hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn ở một trong các trường hợp sau đây:

 • (các) hành vi của Khách hàng khiến cho VDD LAWYERS gặp khó khan khi thực hiện (các) Vụ Việc một cách hiệu quả hoặc Khách hàng đưa ra các chỉ dẫn cho VDD LAWYERS gây thiệt hại đến lợi ích của VDD LAWYERS hoặc rõ ràng là không có lợi ích cho việc thực hiện Ủy nhiệm và, mặc dù VDD LAWYERS đã giải trình, Khách hàng vẫn muốn VDD LAWYERS thực hiện theo các chỉ dẫn đó;
 • Khách hàng không hợp tác hoặc nghe theo các tư vấn của VDD LAWYERS đối với một vấn đề cơ bản nào đó, hoặc bất kỳ sự kiện hoặc trường hợp nào đó, mà theo ý kiến của VDD LAWYERS, là việc tiếp tục thực hiện như vậy là bấ hợp pháp hoặc vô đạo đức;
 • Khách hàng yêu cầu, mặc dù VDD LAWYERS đã có giải trình, rằng VDD LAWYERS phải sử dụng các phương tiện hay cách thức bất hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của Khách hàng mà vi phạm đến các quy định của pháp luật Việt Nam hoặc Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam và/hoặc đoàn luật sư tại địa điểm mà các văn phòng của VDD LAWYERS tọa lạc;
 • Khách hàng đưa ra các chứng cứ giả mạo mà VDD LAWYERS nhận biết sự giả mạo đó;
 • Khách hàng hành động trái với các chỉ dẫn của VDD LAWYERS hoặc thể hiện rõ ràng là không tín nhiệm đối với (các) luật sư phụ trách vụ việc của VDD LAWYERS;
 • Khách hàng không thanh toán Phí dịch vụ và Các chi phí lặt vặt theo thỏa thuận của Khách hàng với VDD LAWYERS
 • VDD LAWYERS nhận biết rằng VDD LAWYERS đang đại diện cho một Khách hàng khác hoặc các Khách hàng khác mà có xung đột lợi ích hoặc có khả năng xung đột lợi ích với lợi ích của Khách hàng;
 • VDD LAWYERS gặp một sự kiện bất khả kháng nào đó theo quy định của pháp luật Việt Nam; hoặc
 • Khách hàng không cung cấp tài liệu hoặc thông tin mà VDD LAWYERS cần để hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam về phòng chống rửa tiền, hoặc nếu tài liệu hoặc thông tin được cung cấp không đủ làm giảm bớt sự nghi ngờ của VDD LAWYERS rằng Ủy nhiệm có thể liên quan đến việc rửa tiền.

 

Bất kể việc VDD LAWYERS chấm dứt hợp đồng, Khách hàng vẫn có nghĩa vụ thanh toán cho VDD LAWYERS (các) Phí dịch vụ đã thỏa thuận cho các dịch vụ pháp lý mà VDD LAWYERS đã cung cấp và đã xuất hóa đơn dịch vụ, và có nghĩa vụ hoàn lại cho VDD LAWYERS tất cả các chi phí lặt vặt mà VDD LAWYERS đã thanh toán trước đó, trước khi chấm dứt hợp đồng. Nếu VDD LAWYERS chọn việc chấm dứt, Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện tất cả các bước cần thiết để giải phóng VDD LAWYERS khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào để thực hiện, bao gồm cả việc thực hiện các giấy tờ cần thiết để hoàn tất việc chấm dứt hợp đồng của VDD LAWYERS.

8.4. At the termination of legal services under the signed Legal Services Agreement or the earlier written request by the Client, VDD LAWYERS will release promptly to the Client on request all of the Client’s papers and properties provided/given to VDD LAWYERS and/or generated during the pendency of the legal services being rendered. “Client’s papers and property” include correspondence, deposition transcripts, exhibits, experts’ reports, legal documents, physical evidence, and other items reasonably necessary to the Client’s representation, provided that the Client has paid in full the Fees as mentioned for each circumstance above. If the Client does not accept such property after the legal services have been completed, VDD LAWYERS is authorised to retain and/or dispose of such property at VDD LAWYERS’ reasonable discretion, and any storage costs thereof shall be payable by the Client as additional legal costs.

Khi chấm dứt các dịch vụ theo Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý đã ký hoặc theo yêu cầu bằng văn bản trước đó của Khách hàng, VDD LAWYERS sẽ trả lại ngay nếu có yêu cầu của Khách hàng tất cả các giấy tờ và tài sản của Khách hàng mà đã đưa/giao cho VDD LAWYERS và/hoặc được tạo ra trong khi thực hiện các dịch vụ pháp lý. “Các giấy tờ và tài sản của Khách hàng” bao gồm các thư từ, ghi chép, tang vật, báo cáo của chuyên gia, tài liệu pháp lý, chứng cứ vật chất, và những vật khác cần thiết một cách hợp lý cho việc đại diện cho Khách hàng, với điều kiện là Khách hàng đã thanh toán đầy đủ cho VDD LAWYERS các loại Phí được đề cập cho từng trường hợp trên đây. Nếu Khách hàng không chấp nhận các tài sản đó sau khi các dịch vụ pháp lý đã hoàn tất, VDD LAWYERS sẽ được ủy quyền giữ lại hoặc bỏ đi tài sản đó theo ý riêng hợp lý của VDD LAWYERS, và bất kỳ chi phí lưu kho nào sẽ phải được Khách hàng thanh toán như là các khoản chi phí pháp lý bổ sung.

9. Confidentiality of information provided / Bảo mật thông tin được cung cấp

9.1. All work produced by VDD LAWYERS in the performance of the Legal Services Agreement, including without limitation, analyses, reports, documents and other information, shall be considered confidential information (“Confidential Information”). Any information disclosed to VDD LAWYERS by the Client or others on behalf of the Client in connection with this Legal Services Agreement shall also be considered Confidential Information.

Tất cả các công việc của VDD LAWYERS trong việc thực hiện Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn, các phân tích, báo cáo, hồ sơ và những thông tin khác, sẽ được coi là thông tin mật (“Thông tin Mật”). Bất kỳ thông tin nào được Khách hàng hoặc người khác nhân danh Khách hàng phổ biến cho VDD LAWYERS có liên quan đến Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý này sẽ cũng được coi là Thông tin Mật.

9.2. The information received by VDD LAWYERS while rendering its legal services is confidential. If requested by the Client, VDD LAWYERS can sign a written undertaking to commit its obligation to keep the information provided confidential. The Client may, in a format which can be reproduced in writing, release VDD LAWYERS from the confidentiality obligation. VDD LAWYERS has the right to, without separate permission, disclose to a third party i.e. notaries public, translators, banks and State and municipal authorities, information and documents if it is necessary for the fulfilment of the engagement or if such obligation is required by law. VDD LAWYERS and its attorneys and supporting staff are under an obligation to follow the rules of Vietnam on preventing money laundering.

Những thông tin mà được VDD LAWYERS tiếp nhận khi thực hiện dịch vụ pháp lý là mật. Nếu Khách hàng có yêu cầu, VDD LAWYERS co thể cam kết bằng văn bản cam kết về nghĩa vụ của VDD LAWYERS trong việc giữ mật những thông tin được cung cấp. Khách hàng có thể, theo hình thức mà có thẻ được sao chéo lại bằng văn bản, giải phóng cho VDD LAWYERS khỏi nghĩa vụ bảo mật. VDD LAWYERS có quyền mà không cần một sự cho phép riêng rẽ của Khách hàng, tiết lộ cho bên thứ ba, cụ thể là nhân viên công chứng, biên dịch viên, ngân hàng và các cơ quan Nhà nước hoặc cấp tỉnh, thành phố những thông tin và tài liệu nếu xét thấy cần thiết cho việc thực hiện cam kết hoặc nếu nghĩa vụ tiết lộ đó là do pháp luật yêu cầu. VDD LAWYERS và những luật sư và nhân viên hỗ trợ của VDD LAWYERS có nghĩa vụ tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng chống rửa tiền.

9.3. Except where the Client has given written authorisation, VDD LAWYERS shall not disclose any Confidential Information or use it for any purpose other than the performance of the legal services under the Legal Services Agreement. Promptly upon the Client’s request, VDD LAWYERS shall deliver to the Client all Confidential Information under tangible form received from the Client or others which VDD LAWYERS has in its possession. VDD LAWYERS however is authorized to retain copies for archival purposes.

Trừ khi Khách hàng ủy quyền bằng văn bản, VDD LAWYERS sẽ không tiết lộ bất kỳ Thông tin Mật nào hoặc sử dụng các thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc thực hiện các dịch vụ trong Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý. Ngày khi có yêu cầu của Khách hàng, VDD LAWYERS sẽ giao lại cho Khách hàng tất cả Thông tin Mật dưới dạng hữu hình nhận được từ Khách hàng hoặc từ người khác mà VDD LAWYERS đang nắm giữ, tuy nhiên VDD LAWYERS được ủy quyền giữ lại các bản sao cho mục đích lưu trữ.

9.4. The Client agrees to the use of electronic methods to facilitate communication between the Client and VDD LAWYERS and between VDD LAWYERS and relevant third parties and State authorities, including the internet. In agreeing to this General Terms and Conditions, the Client acknowledges the risks that are associated with the use of such electronic communication tools including e-mails and messages may be lost, confidential and personal information may be altered, stolen or made available to third persons. Should any of these risks be realized, VDD LAWYERS will not be responsible for any such damage suffered that has occurred beyond the possible control and due diligence of VDD LAWYERS.

Khách hàng đồng ý sử dụng phương thức điện tử để hỗ trợ việc trao đổi giữa Khách hàng và VDD LAWYERS và giữa VDD LAWYERS và các bên thứ ba cũng như cơ quan Nhà nước có liên quan, bao gồm internet. Đồng ý với Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này, Khách hàng thừa nhận những rủi ro đi kèm với việc sử dụng các phương thức điện tử này bao gồm việc các thư điện tử và tin nhắn có thể bị mất những thông tin mật và thông tin cá nhân có thể bị sửa đổi, lấy trộm hoặc bị công khai với người thứ ba. Khi có bất kỳ nguy cơ nào được phát hiện, VDD LAWYERS sẽ không chịu trách nhiệm với các thiệt hại nào mà xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát và kiểm tra có thể của VDD LAWYERS.

10. Notice / Thông báo

All notices, service invoices, correspondence, consents, requests, demands, and other communications hereunder in this General Terms and Conditions and/or the Legal Services Agreement shall be in writing and shall be deemed to have been duly given when actually received. Such notices may be given personally, by registered or certified mail, or by facsimile transmission, addressed to the party at the applicable address set forth on the first page of the Legal Services Agreement or to such other address as either party shall have last designated by notice to the other party hereto.

Tất cả các thông báo, hóa đơn, thư từ, sự đồng ý, lời yêu cầu, đòi hỏi, và những trao đổi khác tại đây theo Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý phải bằng văn bản và sẽ được coi là đã giao hợp lệ khi được nhận trên thực tế. Những thông báo đó có thể được giao tận tay, bằng thư bảo đảm hoặc bảo đảm có hồi báo, hoặc bằng cách chuyển fax, gửi đến bên đó tại địa chỉ được nêu tại trang một (01) của Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý hoặc đến địa chỉ khác mà một bên đã chỉ định cho bên kia bằng thông báo.

11. Governing law and dispute settlement / Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

11.1. The law of Vietnam will be applicable to the Legal Services Agreement and this General Terms and Conditions.

Luật Việt Nam sẽ được áp dụng đối với Hợp Đồng Dịch vụ Pháp Lý và Các Điều Khoản và Điều Kiên Chung này.

11.2. The Law on Attorneys of Vietnam and the Attorney Code of Conducts of the Vietnam Bar Federation shall apply to all matters outside those mentioned in the Legal Services Agreement and/or this General Terms and Conditions.

Luật Luật sư của Việt Nam và Bộ Quy tắc ứng xử Luật sư của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam sẽ được áp dụng đối với tất cả các vấn đề nằm ngoài những vấn đề đã được đề cập trong Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý và/hoặc Các Điều khoản và Điều kiện Chung này.

11.3. In the event of any disagreement or dispute between the parties concerning this General Terms and Conditions and/or the signed Legal Services Agreement, the parties agree to exercise their best efforts to resolve any disagreement, dispute, controversy or claim arising out of or relating to this General Terms and Conditions and/or the Legal Services Agreement as soon as possible. The parties shall, without delay, continue to perform their respective obligations under this General Terms and Conditions and/or the Legal Services Agreement which is not affected by the dispute. Disputes or differences arising in connection with this General Terms and Conditions and/or the Legal Services Agreement which cannot be settled amicably in accordance with the above shall be resolved by a competent court of Vietnam.

Trong trường hợp có xảy ra bất kỳ bất đồng hoặc tranh chấp nào giữa các bên mà có liên quan đến Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này và/hoặc Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý đã ký, các bên đồng ý sẽ nổ lực giải quyết bất kỳ bất đồng, tranh chấp, tranh luận hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Các Điều Khoản và Điều Kiện chung này và/hoặc Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý càng sớm càng tốt. Các bên sẽ, không trì hoãn, tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ tương ứng của mình theo các Điều Khoản và Điều kiện chung này và/hoặc Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý mà không bị ảnh hưởng từ việc tranh chấp. Các tranh chấp hoặc mâu thuẫn phát sinh liên quan đến Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này và/hoặc Hợp Đồng Dịch vụ Pháp lý mà không thể giải quyết được một cách ôn hòa theo quy định nêu trên sẽ được tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết.

12. Final provisions / Các điều khoản sau cùng

12.1. Any provision or undertaking in this General Terms and Conditions which is or may become illegal, void, prohibited or unenforceable in any respect under any law of Vietnam shall be ineffective to the extent that such illegality, invalidity, prohibition or unenforceability but without invalidating the remaining provisions hereof, and any such illegality, invalidity, prohibition or unenforceability shall not invalidate or render illegal, invalid or unenforceable any other provision or undertaking contained herein. The contracting parties agree to replace the ineffective provision(s) with a new provision (s) that will deliver a mutually agreeable practical and economic result.

Bất kì điều khoản hoặc cam kết nào được nếu trong Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này mà trở nên hay có thể trở nên trái với quy định pháp luật, vô hiệu, bị cấm hoặc không thể thực hiên được tại bất kỳ khía cạnh nào theo bất kỳ quy định pháp luật nào của Việt Nam, sẽ trở nên vô hiệu trong giới hạn của việc trái với quy định pháp luật, vô hiệu, bị cấm hoặc không thể thực hiện đó mà thôi và sẽ không làm vô hiệu những quy định còn lại ở đây, và bất kỳ việc trái pháp luật, vô hiệu, bị cấm hoặc không thể thực hiện được đó sẽ không làm vô hiệu hoặc khiến cho bất kỳ quy định hoặc cam kết nào khác được nêu trong này trở nên trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thực hiện được. Các bên trong hợp đồng đồng ý thay thế (các) điều khoản không có hiệu lực bằng (các) điều khoản mới cho một kết quả thiết thực và kinh tế hai bên có thể thực hiện được.

12.2. VDD LAWYERS are entitled to make changes, amendments and/or supplements to the General Terms and Conditions at any time during the process of service provision to the Client. Such changes, amendments and/or supplements shall have legal affect once made out in writing and the Client has received a written notice of the same in a reasonable period of time.

VDD LAWYERS có quyền thay đổi, sửa đổi và hoặc bổ sung Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Những thay đổi, sửa đổi và hoặc bổ sung này sẽ có hiệu lực pháp lý khi được thực hiệ bằng văn bản và Khách hàng nhận được một thông báo bằng văn bản về việc thay đổi trong một khoảng thời gian hợp lý.

12.3. In case there is a difference between any provisions of the Legal Services Agreement and similar provision(s) in this General Terms and Conditions, relevant provision(s) of the Legal Services Agreement will prevail.

Trường hợp có sự khác biệt giữa bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý và (các) điều khoản tương tự trong các Điều khoản và Điều kiện chung này, các điều khoản tương ứng của Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý sẽ chiếm ưu thế.

12.4. If there is any matter that happens during the term of the Mandate but it is not referred to in either the signed Legal Services Agreement and/or this General Terms and Conditions, relevant provision(s) (if any) regulated in the relevant laws and regulations of Vietnam will apply.

Nếu có bất kỳ vấn đề nào mà xảy ra trong thời hạn của Ủy nhiệm nhưng lại không được quy định trong Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý đã ký và/hoặc các Điều khoản và Điều kiện chung này, (các) điều khoản liên quan (nếu có) được quy định tại các luật và quy định có liên quan của Việt Nam sẽ được áp dụng.