[TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI]

Currently, when signing the economic contracts, involved parties usually regulate terms of choosing a competent court of jurisdiction to solve disputes arising during the performance of contract which cannot be solved in goodwill. However, in many cases, this term could not be applied when resolving the dispute due to the fact that this regulation is invalid according to the current law. This article shall provide some information when drafting the regulation relating to solving the dispute at the court in economic contracts.

According to the current law and regulations, parties have the rights to choose the competent court to solve the dispute during the performance of contract. Accordingly, parties shall regulate in detail the competent court having the jurisdiction or the competent court at Province X to solve the dispute.

However, to make this regulation be valid, the chosen competent court must meet these following requirements:

(*) The Territorial jurisdiction of courts. It means that the court chosen by parties must meet the requirements stipulated at Article 39, Article 40 of the Civil Procedure Code 2015. It shall be the Court of District or Town where the defendant reside or work or where plaintiff reside or work.

(*) The jurisdiction of courts of different levels. It means that the Court chosen by parties must meet the requirements stipulated at Article 35, Article 37 of he Civil Procedure Code 2015. It shall be the People’s Court of District in the event that the dispute does not include the foreign elements (involved parties or properties in foreign countries or which must be judicially entrusted to representative agencies of the Socialist Republic of Vietnam overseas or to foreign courts/competent agencies, shall not fall under the jurisdiction of people’s Courts of districts), or the People’s Court of Province if the dispute has the foreign elements or this dispute has the complicatedness.

For example: Company A (having its registered address at District X, Province Y) and Company B (having its registered address at District V, Province Z) sign the purchase contract. When signing the purchase contract, both parties mutually agree and regulate that when there are any dispute arising during the performance of contract, the dispute shall be resolved at the Court if both parties could not resolve the dispute by goodwill. Accordingly, the competent court that Company A and Company B have the rights to choose is People’s Court of District X, Province Y or People’s Court of District V, Province Z (the people’s Court of District where the principal office of Company A or Company B locates due to the fact that the dispute among parties does not have foreign element).

The above notes are to help you to choose the Court with jurisdiction to settle the dispute in economic contracts. We hope you find it useful.
———————————————–
For more information, please contact us:
Address: VDD LAWYERS – 629 Dien Bien Phu, An Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Phone: 023 6655 6600 – Hotline: 0989 605 684
Website: http://vdd.vn/
Email: duc.vo@vdd.vn
———————————————–
QUYỀN LỰA CHỌN TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG CÁC HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Hiện nay, khi ký kết hợp đồng kinh tế, các bên thường lựa chọn và quy định điều khoản về việc lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp khi các bên không thể giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng thông qua con đường thương lượng thiện chí. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp điều khoản về Tòa án giải quyết tranh chấp này không thể được áp dụng khi giải quyết tranh chấp vì điều khoản này vô hiệu. Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cần lưu ý khi soạn thảo điều khoản giải quyết tranh chấp tại Tòa án trong các hợp đồng.

Theo quy định pháp luật hiện hành thì các bên có quyền thỏa thuận lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp khi phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng. Theo đó, các bên có thể quy định cụ thể Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết hoặc Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Tỉnh X có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, để điều khoản này có hiệu lực thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp mà các bên có quyền lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện sau:

(*) Đáp ứng điều kiện về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ. Điều này có nghĩa rằng, Tòa án mà các bên lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 39, và Điều 40, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Đó có thể là Tòa án nơi bị đơn cư trú, có trụ sở hoặc Tòa án nơi nguyên đơn cư trú, có trụ sở hoặc Tòa án nơi có bất động sản.

(*) Đáp ứng điều kiện về thẩm quyền của Tòa án các cấp. Điều này có nghĩa rằng Tòa án có thẩm quyền do các bên lựa chọn phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 35, Điều 37, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Đó là Tòa án cấp huyện trong trường hợp tranh chấp không có yếu tố nước ngoài (đương sự ở nước ngoài, tài sản tranh chấp ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện), hoặc Tòa án cấp Tỉnh khi tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc tranh chấp này có tính chất phức tạp.

Ví dụ: công ty A (có địa chỉ trụ sở tại Huyện X, Tỉnh Y) và công ty B (có địa chỉ trụ sở tại Huyện V, Tỉnh Z) ký kết hợp đồng mua bán vật tư sản phẩm. Khi ký kết Hợp đồng mua bán vật tư, các bên thỏa thuận và quy định rằng khi có phát sinh tranh chấp thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án khi các bên không thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng. Khi đó Tòa án có thẩm quyền mà công ty A và công ty B có thể thỏa thuận và lựa chọn là Tòa án nhân dân huyện X, Tỉnh Y hoặc Tòa án nhân dân huyện V, Tỉnh Z (Tòa án nhân dân cấp huyện (Vì tranh chấp giữa hai bên không có yếu tố nước ngoài) nơi Nguyên đơn hoặc Bị đơn có địa chỉ trụ sở).
Trên đây là những lưu ý khi lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp trong các hợp đồng kinh tế. Chúng tôi hy vọng rằng những nội dung trên đây là hữu ích cho Khách hàng.
———————————————–
Để theo dõi và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: VDD LAWYERS – 629 Điện Biên Phủ, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 023 6655 6600 – Hotline: 0989 605 684
Website: http://vdd.vn/
Email: duc.vo@vdd.vn