[TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI]

In the current labor market, collaborator contracts are getting more and more popular. While workers are recruited as collaborators, they usually have difficulties in defining whether this contract is a form of labor contract or not.
Collaborator contract is an agreement between the parties in which service users pay remuneration for each completed job, or according to the progress of performing the work of the collaborator. Employers often recruit collaborators to perform, support jobs that last in a certain period of time; time and place of work are usually free; remuneration is paid according to the assigned work, by product, pay in advance and finalize when the job is done.

In essence, a collaborator contract is a service contract agreed upon by a service user and a service provider. This concept is defined in the Civil Code 2015 and Commercial Law 2005. According to Article 513 of the Civil Code 2015: “Contract for services means an agreement between parties whereby a service provider performs an act for a client which pays a fee for that act”. Besides, the parties of this contract are all for profit purposes. Thus, the law governing this contract is the Commercial Law.

According to Article 15 of the Labor Code 2012: “Labor contract is an agreement between the employee and employers in terms of employment pay wages, working conditions, rights and obligations of each party in the labor relationship”. Therefore, if the contents of the collaborator contract include the same contents as a labor contract (regulations related to employees’ benefits such as labor contract duration, salary, allowances, working time, rest time, overtime work and so on), this contract shall be considered as a labor contract governed by the Civil Code. Employees are entitled to have social insurance, health insurance and unemployment insurance regimes.

As a result, workers need to consider carefully to determine the type of contract. From there, you can understand the pay and other insurance regimes in order to ensure your own benefits.
———————————————–
For more information, please contact us:
Address: VDD LAWYERS – 629 Dien Bien Phu, An Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Phone: 023 6655 6600 – Hotline: 0989 605 684
Website: http://vdd.vn/
Email: duc.vo@vdd.vn
———————————————–
HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN CÓ PHẢI LÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HAY KHÔNG?

Trên thị trường lao động hiện nay, hợp đồng cộng tác viên ngày càng phổ biến trong quan hệ lao động. Khi người lao động được tuyển dụng vào vị trí cộng tác viên, họ thường gặp khó khăn trong việc xác định hợp đồng này có phải là hợp đồng lao động hay không.

Hợp đồng cộng tác viên là sự thỏa thuận giữa các bên, bên sử dụng dịch vụ trả thù lao theo từng công việc hoàn thành, hoặc theo tiến độ thực hiện công việc cho cộng tác viên. Các doanh nghiệp thường tuyển dụng các cộng tác viên để thực hiện, hỗ trợ các công việc kết thúc trong một thời hạn nhất định, ít kéo dài; thời gian, địa điểm làm việc thường tự do; thù lao được trả gói gọn theo công việc được giao, tính theo sản phẩm, cách thức trả là tạm ứng và tất toán khi xong công việc.

Xét về bản chất, hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng dịch vụ do sự thỏa thuận của bên sử dụng hợp đồng dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ. Khái niệm này được quy định trong Bộ Luật Dân sự 2015 và Luật thương mại 2005. Theo Điều 513 Bộ Luật Dân sự 2015: “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”. Bên cạnh đó, các bên của hợp đồng này đều có mục đích sinh lợi. Vì vậy, luật điều chỉnh hợp đồng này là Luật Thương mại.

Theo Điều 15 Bộ luật lao động 2012: “Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.” Do vậy, nếu nội dung của hợp đồng cộng tác viên bao gồm những nội dung như HĐLĐ (các quy định liên quan đến quyền lợi của người lao động như thời hạn HĐLĐ, tiền lương, các khoản phụ cấp, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ…) thì hợp đồng đó được xem là hợp đồng lao động do Bộ luật dân sự điều chỉnh. Người lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp….

Vì thế, người lao động cần cân nhắc và xem xét kĩ lưỡng để xác định loại hợp đồng. Từ đó, hiểu rõ về việc trả lương và các chế độ bảo hiểm khác, đảm bảo lợi ích của chính mình.
———————————————–
Để theo dõi và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: VDD LAWYERS – 629 Điện Biên Phủ, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 023 6655 6600 – Hotline: 0989 605 684
Website: http://vdd.vn/
Email: duc.vo@vdd.vn