[TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI]

For conducting investment in Vietnam, firstly, foreign investors need to identify the investment conditions in each specific case. The conditions for foreign investors are prescribed for each service classified according to CPC codes and stated in Vietnam’s WTO Commitments on Services. Therefore, identifying CPC codes is considered as the very first important step to decide the investment plan and conduct legal procedures.

Meanwhile, according to the current regulations, Vietnam is currently using its own business line code classification system referred to VSIC, or in other words, level 4 business line code. When investing in Vietnam, foreign investors have to define not only CPC code to identify conditions for foreign investors but also, VSIC code to concretize the exact business lines, therefore identifying relevant administrative procedures.

However, the VSIC code system and CPC code system are not inconsistent with each other. Although the VISC system provides a detailed description, Vietnam’s WTO Commitments on Services only describes in general the business lines. Concurrently, there is no legal document regulating detailed business lines according to CPC codes. As a result, state authorities may interpret differently each business line according to CPC code. Consequently, this issue can induce foreign investors to be confronted with risks as follows:

(i) Wasting too much time to adjust investment procedures to match the opinion of state authorities;

(ii) The expected business line is not licensed because of the principle that Vietnam has the right to reject opening market for the business lines corresponding CPC code not yet committed with WTO; and

(iii) The risks above can lead to investors losing investment opportunities and suffering huge economic losses.

With the current situation, it is essential for investors to thoroughly research the investment situation and regulations in each locality Especially when the regulations on business and investment in Vietnam are having adjustments, the prompt monitoring and adjustment of relevant procedures are not only necessary for new investment but also for in-progress investment activities in Vietnam.
——————————
For more information, please contact us:
• Address: VDD LAWYERS – 629 Dien Bien Phu, An Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
• Phone: 023 6655 6600 – Hotline: 0989 605 684
• Website: http://vdd.vn/
• Email: duc.vo@vdd.vn
——————————

XÁC ĐỊNH MÃ CPC – BƯỚC ĐẦU TIÊN TRONG THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Tại Việt Nam, để tiến hành các hoạt động đầu tư, việc đầu tiên mà nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện là xác định các điều kiện đầu tư trong từng trường hợp cụ thể. Các điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài này được quy định theo từng ngành nghề được phân loại theo các mã CPC và được thể hiện trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam đối với WTO. Do đó, xác định mã CPC được xem là bước quan trọng đầu tiên nhằm quyết định phương án đầu tư và tiến hành các thủ tục pháp lý.

Trong khi đó, theo các quy định hiện hành, Việt Nam hiện đang sử dụng hệ thống phân loại mã ngành, nghề kinh doanh riêng được gọi tắt là VSIC hay mã cấp 4. Khi tiến hành đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài vừa phải xác định mã CPC để xác định điều kiện đầu tư dưới tư cách nhà đầu tư nước ngoài, vừa phải xác định mã VSIC để cụ thể hóa ngành, nghề đầu tư kinh doanh và xác định các thủ tục liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, hệ thống mã VSIC và mã CPC không hề có tính đồng nhất với nhau. Mặc dù hệ thống VSIC được quy định khá chi tiết nhưng Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam đối với WTO chỉ mô tả rất chung chung các ngành nghề kinh doanh. Cùng với đó, hiện nay vẫn chưa có các văn bản quy phạm pháp luật mô tả chi tiết về ngành nghề theo các mã CPC. Điều này dẫn đến các cơ quan nhà nước có thể hiểu khác nhau về phạm vi tương ứng đối với mỗi ngành nghề theo mã CPC. Từ đó, lổ hổng này khiến các nhà đầu tư nước ngoài có thể phải những chịu rủi ro như sau:

(i) Tốn nhiều thời gian để điều chỉnh các thủ tục đầu tư nhằm phù hợp với các quan điểm của cơ quan nhà nước;

(ii) Ngành nghề dự định đầu tư ban đầu không được cấp phép vì nguyên tắc Việt Nam có quyền từ chối các ngành nghề có mã CPC chưa được cam kết với WTO;

(iii) Hai rủi ro trên sẽ dẫn đến việc nhà đầu tư mất đi các cơ hội đầu tư và phải gánh chịu các thiệt hại to lớn về kinh tế.

Với tình hình hiện nay, việc nhà đầu tư phải tìm hiểu kỹ càng tình hình đầu tư và các quy định tại từng địa phương cụ thể là vô cùng cần thiết. Đặc biệt là khi các văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư tại Việt Nam đang có sự điều chỉnh, việc theo dõi và điều chỉnh các thủ tục liên quan không chỉ cần thiết cho các hoạt động đầu tư mới mà còn đối với các hoạt động đầu tư đang tiến hành tại Việt Nam.
———————-
Để theo dõi và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
• Địa chỉ: VDD LAWYERS – 629 Điện Biên Phủ, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
• Điện thoại: 023 6655 6600 – Hotline: 0989 605 684
• Website: http://vdd.vn/
• Email: duc.vo@vdd.vn