Cung cấp Bảng tiêu chí để đánh giá năng lực và hiệu quả của cán bộ và nhân viên…
1. Tham mưu cho Lãnh đạo doanh nghiệp các vấn đề pháp lý về quản trị Nhân sự – Mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp:
1.1 Qui chế xác lập cách thức phối hợp làm việc giữa các bộ phận/ cấp trên-cấp dưới/ các bộ phận với bên ngoài;
1.2 Qui chế qui định chi tiết quyền hạn và nghĩa vụ của người đứng đầu bộ phận, bộ phận;
1.3 Cách thức, phương pháp đánh giá khách quan kết quả làm việc của cán bộ quản lý, nhân viên (để xây dựng qui chế thưởng-phạt theo tháng, 06 tháng, năm);
1.4 Qui chế Khen thưởng – Kỷ luật.

2. Thẩm định các vấn đề pháp lý ảnh hưởng tiêu cực đến công tác Lãnh đạo, quản lý của Chủ doanh nghiệp/người điều hành doanh nghiệp
2.1 Tổng hợp thông tin về các hoạt động của từng bộ phận trong doanh nghiệp để có Báo cáo về dự báo nguy cơ (nếu có) đối với từng hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp;
2.2 Thẩm định các văn bản gửi các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác, khách hàng trước khi Lãnh đạo ký;
2.3 Kiểm tra tính hợp pháp của các Quyết định về sa thải, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại… với người lao động;
2.4 Thẩm định về tính hợp pháp của các quyết định về tổ chức, quản trị nhân sự và đầu tư;
2.5 Thẩm định pháp lý các văn bản pháp qui: công văn, quyết định, hợp đồng, thỏa thuận hợp tác….
2.6 Thẩm định tính phù hợp pháp luật của các qui định mà Ban lãnh đạo công ty cần ký ban hành do cấp dưới trình ký;
2.7 Tham gia cùng Lãnh đạo Công ty trong quá trình đàm phán Hợp đồng, các giao dịch khác với tư cách là Luật sư Riêng của Chủ tịch HĐQT, TGĐ;
2.8 Là trung gian hòa giải bất đồng, tranh chấp cho Chủ Doanh nghiệp;

tug of war between businessmen

2.9 Đào tạo về pháp luật theo từng lĩnh vực cụ thể theo yêu cầu của Chủ Doanh nghiệp.

3. Thực hiện các công việc về Hợp đồng, Qui chế, qui định
3.1 Thẩm định sự phù hợp hay trái pháp luật của từng hợp đồng do doanh nghiệp ký kết;
3.2 Soạn thảo Hợp đồng lao động với từng trường hợp cụ thể theo yêu cầu của Chủ doanh nghiệp về tiền lương, bảo hiểm và chế độ khác để không ảnh hưởng tới lợi ích chính đáng của Chủ doanh nghiệp;
3.3 Soạn thảo Hợp đồng Mua, Bán, Hợp tác kinh doanh, Góp vốn, vay tiền…
3.4 Xây dựng, soạn thảo các loại Qui chế, Qui định:
Qui chế làm việc, Qui chế phối hợp, Qui chế phân công nhiệm vụ quyền hạn, Qui tắc ứng xử trong nội bộ và với bên ngoài Công ty, Qui chế khen thưởng-kỷ luật, Cam kết trách nhiệm của nhân viên với Công ty…;
4. Cung cấp Bộ tài liệu Mô tả công việc, qui trình làm việc của từng bộ phận…
5. Cung cấp Bảng tiêu chí để đánh giá năng lực và hiệu quả của cán bộ và nhân viên…
3. Tham gia cùng Lãnh đạo Công ty trong quá trình đàm phán Hợp đồng, các giao dịch khác với tư cách là Luật sư Riêng của Chủ tịch HĐQT, TGĐ;