[TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI]

When establishing representative offices in Vietnam, foreign traders are required to comply with the operating conditions and principles of the International Treaties and Vietnamese Laws. Wishing to help foreign investors easily access and better understanding about legal issues, Legal Assurance provides for foreign investors some key notes in order to carry out their own documents and procedures to establish representative offices in Vietnam.

Regarding to the main activities of the representative office:

(i) According to the Law on Enterprises, a representative office when operating will not be allowed to carry out directly profitable activities in Vietnam but to carry out trade promotion according to those specified regulations of the law;

(ii) not to amend or modify the signed contracts except for special cases with a legal power of attorney; Apart from contracting in cases: renting, buying necessary items, renting offices, recruiting, etc.

In addition, the enterprise will be subject to all financial obligations arising from the operation of its representative offices, so the accounting of the representative office must be dependent on the operations of the enterprise. In case the enterprise wants to establish an additional unit with the function of supporting enterprises to approach customers and partners, enterprises may consider choosing to set up a representative office to avoid complicated tax declaration obligations. Moreover, in respect of service industries such as tourism, construction, consultation, etc., establishing representative offices in other provinces is a reasonable choice. In addition, depending on the complexity of the registered business lines, and the purpose of the representative office, there will be costs and time for each different procedure.

Above are some key points need to be carefully considered about the establishment of representative offices in Vietnam in order that investors understand the laws and minimize the risks during or after the process of establishing a representative office in Vietnam.
———————————————–
For more information, please contact us:
• Address: VDD LAWYERS – 629 Dien Bien Phu, An Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
• Phone: 023 6655 6600 – Hotline: 0989 605 684
• Website: http://vdd.vn/
• Email: duc.vo@vdd.vn
———————————————–
CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN LƯU Ý KHI THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM

Khi thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam (Gọi tắt là “VPĐD”), các thương nhân nước ngoài yêu cầu phải tuân thủ theo các điều kiện, nguyên tắc hoạt động của Điều ước quốc tế và Pháp luật Việt Nam. Với mong muốn giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận, nắm rõ hơn về những vấn đề pháp lý, Legal Assurance gửi đến các nhà đầu tư nước ngoài một số lưu ý khi thành lập một VPĐD. Từ đó, các thương nhân nước ngoài có thể tự thực hiện được các hồ sơ, thủ tục để thành lập VPĐD tại Việt Nam.

Về các hoạt động chính của VPĐD:

(i) Theo quy định của pháp luật về Doanh nghiệp, một VPĐD khi hoạt động sẽ không được thực hiện những hoạt động với vai trò sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam mà thực hiện xúc tiến thương mại theo những quy định có trong luật;

(ii) Không sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết trừ trường hợp đặc biệt có giấy ủy quyền hợp pháp, ngoại trừ việc giao kết hợp đồng trong các trường hợp: thuê, mua vật dụng cần thiết, thuê trụ sở, tuyển dụng…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ phải chịu tất cả các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của VPĐD, nên việc hạch toán của VPĐD là phụ thuộc vào hoạt động của doanh nghiệp. Nếu như trong trường hợp doanh nghiệp muốn thành lập thêm một đơn vị phụ thuộc với chức năng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng và đối tác thì doanh nghiệp có thể cân nhắc việc lựa chọn thành lập VPĐD để tránh việc phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế phức tạp. Hơn nữa, đối với các ngành nghề dịch vụ như: Du lịch, xây dựng, tư vấn, ….thì hình thức thành lập VPĐD tại các tỉnh khác là một lựa chọn hợp lý. Ngoài ra, tùy theo mức độ phức tạp của những ngành nghề đăng ký, và mục đích hoạt động của VPĐD thì sẽ có những chi phí và thời gian cho từng thủ tục khác nhau.

Trên đây là một số điểm cần lưu ý về việc thành lập VPĐD tại Việt Nam mà chúng tôi muốn chia sẻ để các nhà đầu tư từ đó sẽ tìm hiểu và nắm bắt các quy định pháp luật, giảm tối thiểu các rủi ro xảy ra trong quá trình thành lập hoặc sau khi thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.
———————————————–
Để theo dõi và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
• Địa chỉ: VDD LAWYERS – 629 Điện Biên Phủ, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
• Điện thoại: 023 6655 6600 – Hotline: 0989 605 684
• Website: http://vdd.vn/
• Email: duc.vo@vdd.vn