Practice Description:

(Tiếng Việt)

Instead of seeking for legal advice when situation gets out of  control, Legal Assurance will provide consultation at the initial stage to avoid potential risks from arising. This particular service offers to any individual who needs to be informed about any legal queries and to aid to our client by foreseeing and avoiding unnecessary legal risk.  Furthermore, this type of service is tailored according to each of our client(s)’ requests in order to supply a well-rounded consultation.

This service offers suitable amount of ‘Assurance Hours’ that the client(s) needs and the hours can be used at any point of the year. The client(s) can fully enjoy their rights to use ‘Assurance Hours’ as much as required, and in the event of left over Hours, it will be added to the subsequent year. The calculation method of the ‘Assurance Hours’ is considered depending on the complex nature of each case, which will then be applied to the reasonable amount of time needed for VDD Lawyers to be able to complete and present an in-depth consultation as per client(s)’ request. Therefore, VDD Lawyers always inform client(s)  of  updated amount of ‘Assurance Hour’ used for each and every consultation.

In the event that the ‘Assurance Hour’ is completely used up, and client wishes to continue to utilize our services, they can either renew their current package or upgrade to other packages. Alternatively, clients can sign directly with VDD Lawyers to deal a particular case separately from Legal Assurance service. In such scenario, client(s)’ ‘Assurance Hour’ will not be affected when VDD Lawyers are dealing with client(s)’ specific case. However, if there are no intention to renew, upgrade or sign other services, clients will be charged an average fee of US$250/working hour if they still require more consultation.

Scope of work

VDD Lawyers’ advice will revolves around our area of expertise listed in Core Practices (in detail):

  • Legal advice(s);
  • Providing advice on legal/administrative procedures;
  • Review/comment/revise based on the document/information provided by client (For complicated request(s), an alternative legal service agreement will be offered).

Overview Legal Assurance ServiceGiới thiệu về gói bảo hiểm pháp lý:

Thay vì tìm kiếm về tư vấn pháp lý khi vụ việc đã xảy, Bảo hiểm Pháp lý sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn trong giai đoạn đầu tiên để nhằm giảm thiểu các rủi ro pháp lý. Dịch vụ này dành cho bất cứ cá nhân nào cần được thông báo về những thắc mắc pháp lý nào và để hỗ trợ khách hàng nhìn nhận được vấn đề trước để tránh những rủi ro pháp lý không cần thiết. Hơn nữa, loại dịch vụ này được điều chỉnh theo từng yêu cầu của mỗi khách hàng để cung cấp một dịch vụ tư vấn toàn diện.

Dịch vụ này sẽ được tính theo “Giờ Đảm bảo” thích hợp mà khách hàng cần thiết và thời gian đó có thể được sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong năm. Khách hàng được khuyến khích sử dụng “Giờ Đảm bảo” càng nhiều càng tốt. Trong trường hợp khách hàng không sử dụng hết được số Giờ hết trong 01 năm, khoản thời gian dư sẽ được kết chuyển sang chỉ 01 năm tiếp theo mà thôi. Phương pháp tính toán của “Giờ Đảm bảo” được xem xét tùy theo tính chất phức tạp của từng vụ việc, VDD Lawyers sẽ tính khoản thời gian hợp lý cần thiết để hoàn thành và trình bày chi tiết, kỹ lưỡng theo dạng thư tư vấn theo từng yêu cầu của khách hàng. sau đó sẽ được áp dụng khoảng thời gian hợp lý cần thiết cho VDD Lawyers để có thể hoàn thành và trình bày kỹ lưỡng hơn theo từng yêu cầu của từng khách hàng. Vì vậy, sau khi hoàn thành công việc, VDD Lawyers sẽ luôn thông báo cho khách hàng biết về khoản thời gian đã sử dụng để cập nhật cho mỗi cuộc tư vấn.

Trong trường hợp “Giờ Đảm bảo” được sử dụng hết, và khách hàng vẫn muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ này, khách hàng có thể gia hạn thêm theo gói dịch vụ hiện tại hoặc nâng cấp lên các gói dịch vụ khác. Ngoài ra, khách hàng có thể ký trực tiếp với VDD Lawyers để giải quyết vụ việc riêng biệt với dịch vụ Bảo Hiểm Pháp lý. Trong trường hợp như vậy, “Giờ Đảm bảo” của khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng khi VDD Lawyers đang xử lý vụ việc riêng của khách hàng. Tuy nhiên, nếu khách hàng không có ý định gia hạn, nâng cấp hoặc ký kết các dịch vụ khác, khách hàng sẽ bị tính phí trung bình là 250 đô la Mỹ/giờ làm việc nếu họ vẫn cần tư vấn thêm. 

Phạm vi công việc

Việc tư vấn của VDD Lawyers sẽ đi sâu vào lĩnh vực chuyên môn đã được liệt kê trong Core Practices (chi tiết):

  • Tư vấn pháp lý;
  • Tư vấn về thủ tục pháp lý/hành chính;
  • Xem xét/ý kiến/sửa đổi dựa trên tài liệu/thông tin được cung cấp bởi khách hàng (Đối với các yêu cầu phức tạp, một thỏa thuận dịch vụ pháp lý thay thế sẽ được cung cấp).

 

Quy trình

Dịch vụ